ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

4 άρθρα

Δικαίωμα άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου και διαδικασία